Dienstverleningsdocumenten

Servicepagina's

 • Maak hier gerust een afspraak met van Oort Assurantiën

 • Download hier overige schadeformulieren (Waarborgfonds e.d.)

  Heb je een schade die veroorzaakt is door een motorvoertuig (zoals auto, brommer, tractor)? En is de eigenaar van dat voertuig niet bekend of onverzekerd? Met deze check controleer je of je een claim kunt indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Misschien kunnen wij de schade vergoeden.

   

 • ASSU SchadeApp

    

  Heb je schade in het verkeer? Gebruik dan onze ASSU Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig. Dus voor gemak en snelheid bij bijvoorbeeld een autoschade download je hierboven de ASSU SchadeApp.

  Voor alle schades in het verkeer

  Voor alle schades in het verkeer kun je nu onze ASSU SchadeApp gebruiken. Of je nu als voetganger, fietser, motorrijder of automobilist betrokken bent bij een ongeval, met onze ASSU SchadeApp kun je snel en eenvoudig je schade met een smartphone melden!

  Alles via één app, geen papierwerk meer

  Het is vanaf nu niet meer nodig om een schadeformulier in je voertuig te bewaren. Met onze ASSU SchadeApp kun je eenvoudig een schademelding maken en versturen naar ons kantoor. Geen vervelend papierwerk meer maar eenvoudig met je ASSU SchadeApp een schade melden.

  Geaccepteerd door alle verzekeraars

  Schademeldingen vanuit onze ASSU SchadeApp wordt geaccepteerd door alle verzekeraars in Nederland en Europa. Je ontvangt na een melding een e-mail met daarin de schademelding als pdf-bestand die je kan doorsturen naar ons kantoor.

  Hoe werkt de ASSU SchadeApp

  Je vult samen - op één toestel - met de tegenpartij alles in de ASSU SchadeApp. Na afloop ontvangen beide partijen een bericht per e-mail met inloggegevens. De schademelding die jij en de tegenpartij samen hebben ingevuld wordt toegevoegd aan de accounts van beide partijen, zodat je die zelf kunt downloaden en kunt versturen naar ons kantoor.

  Digitale handtekening

  De Schade App maakt gebruik van een digitale handtekening. Dit is belangrijk voor de rechtsgeldigheid van de schademelding. De digitale handtekening zet jij met een >SMS codedie je ontvangt vanuit de app.

  Speel de video af voor een uitgebreide uitleg!

   

    

 • Belangrijke downloads
 • Klachtenprocedure

  Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. Laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen. U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door een brief sturen naar ons kantoor.

  Ook kunt u gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

  Klachtenformulier

  Directie 

  Lukt het ons niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht nog voorleggen aan onze directie voor een heroverweging.

  Kifid, Geschillencommissie, Commissie van Beroep
  Als dit nog steeds niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u zich, indien uw klacht gaat over een financieel product of een financiële dienst, wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

  Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bereikbaar via:
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  T: (070) 333 89 99
  I: www.kifid.nl

  Wanneer u zich niet kunt vinden in het advies van het Kifid, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid. 

  Ombudsman zorgverzekeringen, SKGZ en de rechter
  Wanneer uw klacht betrekking heeft op uw zorgverzekering kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist.

  Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de SKGZ. De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen.

  Bindend wil zeggen dat zowel uzelf als wij ons aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt een entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kunt u vinden op www.skgz.nl.

  De Ombudsman en de SKGZ zijn beiden te bereiken via:
  Postbus 291
  3700 AG Zeist
  T: (030) 698 83 60
  I: www.skgz.nl 

  Rechter
  Tenslotte is het mogelijk om na de behandeling van uw klacht door de SKGZ deze voor te leggen aan de Burgerlijke rechter. Deze beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en de totstandkoming van het bindend advies.

 • Login kantoorapplicaties
 • Op zoek naar de juiste polisvoorwaarden? Polisvoorwaarden Online!
 • Maak hier gebruik van onze Preventiewinkel - van koolmonoxidemelders tot blusdekens
 • Wél een verhaalschade, maar niet verzekerd? Maak dan gebruik van 112schade.nl

   

   

 • Controleer hier de hoogte van uw WOZ beschikking

                     

 • Digitaal Ondertekenen

  klik en surf door naar de inlogpagina van ASSU Ondertekenen

 • Start een webcam-sessie

  Hulp & Advies op afstand

  Het is lang niet altijd nodig dat wij bij u thuis komen of u bij ons op kantoor.

  Met onze handige Advies op Afstand module kunnen wij ons scherm met u delen. Op deze manier communiceren wij op een moderne en efficiënte wijze met u. Zodra u van ons de sessiecode heeft ontvangen, kunt u deze hieronder invullen.

  Vul hier sessiecode in

   

   

  Inloggegevens adviseur

                                      

 • Privacyverklaring van van Oort Assurantiën

  Algemeen

  Deze website wordt beheerd door van Oort Assurantiën. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan van Oort Assurantiën persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. van Oort Assurantiën zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die van Oort Assurantiën  bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

  Wie zijn wij?

  Dit is de Privacy Statement van van Oort Assurantiën. van Oort Assurantiën is financieel dienstverlener en heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Onze contactgegevens zijn:

  • Telefoon: 06 19 52 65 84
  • E-mail: voa@planet.nl
  • Website: www.vanoortassurantien.nl

  Duidelijkheid over uw privacy

  Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

  1. Soorten gegevens

  1.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

  • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
  • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat.
  • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs).
  • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever.
  • Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden.
  • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen.
  • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen).
  • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant).
  • Gegevens ingediende claims / claimhistorie.

  1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met uw toestemming.

   2. Doelen van de verwerking van gegevens

  2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten binnen onze dienstverlening:

  • Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten.
  • Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers.
  • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand.
  • Het sluiten en/of uitvoeren van overeenkomsten.
  • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming.
  • Het eventueel uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Het eventueel versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

  3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

  3.1  Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst.
  • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens.
  • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.
  • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

  4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

  4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs  nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

  4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

  5. Informatie, wijziging en bezwaar

  5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over de volgende onderwerpen:

  • Of wij uw persoonsgegevens verwerken.
  • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
  • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
  • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
  • Beperking van uw persoonsgegevens.
  • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens.
  • Overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere organisatie op uw verzoek.
  • Vragen over de inhoud van dit Privacy Statement. U kunt uw vraag schriftelijk of per e-mail aan ons voorleggen. U ontvangt een reactie binnen twee weken.

  5.2 Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Dit laten wij u dan gemotiveerd weten.

  6. Beveiliging van uw gegevens

  6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

  7. Verstrekken van gegevens aan derden

  7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

  7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

  • Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren of waarbij wij u begeleiden tijdens de looptijd van het product.
  • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.
  • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau.
  • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis.
  • Notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).

  7.3  Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

  8. Klachtrecht

  8.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan contact met ons op.  

  8.2  U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  9. Wijzigingen van de Privacy Statement

  9.1 Het kan voorkomen dat wij dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement. 

  Deze verklaring is een standaard verklaring en is het laatst gewijzigd op 20 mei 2018.

 • Disclaimer van van Oort Assurantiën

  Algemeen
  De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite van van Oort Assurantiën.

  U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

  Gebruik van deze internetsite
  Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Hoewel van Oort Assurantiën tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt van Oort Assurantiën expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. van Oort Assurantiën garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

  Copyright
  De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) behoren toe aan van Oort Assurantiën of aan derden waarmee van Oort Assurantiën een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van van Oort Assurantiën of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

  Online communicatie
  De beveiliging van berichten die u per e-mail aan van Oort Assurantiën zendt, is niet gegarandeerd. van Oort Assurantiën raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan van Oort Assurantiën te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan van Oort Assurantiën te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

  Uitsluiting van aansprakelijkheid
  van Oort Assurantiën aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of van Oort Assurantiën op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan van Oort Assurantiën of aan u wordt gezonden
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
  5. misbruik van deze internetsite
  6. verlies van gegevens
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite

  Toepasselijk recht
  Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  Wijzigingen
  van Oort Assurantiën behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.